Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

June 28 2015

5415 3480 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 27 2015

7039 b8f9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaemciu emciu

June 12 2015

8101 e097 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

June 10 2015

8953 fe6a 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viaemciu emciu
Człowiek to nie koło o jednym centrum, ale raczej elipsa o dwóch ogniskach. Jednym są fakty, drugim - idee. 
— Nędznicy, Wiktor Hugo
Reposted fromfatique fatique viaemciu emciu

May 31 2015

1586 f1ca
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

May 30 2015

5476 e589
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaidjet idjet

May 28 2015

8978 72f8
Reposted fromkimik kimik

May 26 2015

1747 828c 500
Reposted fromkimik kimik viaemciu emciu

May 25 2015

0232 f15a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

May 24 2015

good morning america | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
(10) tumblr
Reposted fromweightless weightless

May 21 2015

8058 a96d

 

Reposted fromKatSoul KatSoul viayouareadonkey youareadonkey
9341 05bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaterriblelove terriblelove
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaemciu emciu

May 06 2015

Pragnęłam ruchu, a nie spokojnego trybu życia. Pragnęłam wzruszeń, niebezpieczeństw i poświęcania się dla uczucia. Czułam w sobie nadmiar sił nieznajdujących ujścia w naszym codziennym życiu
— Lew Tołstoj
Reposted fromswojszlak swojszlak viamrautyna mrautyna

May 04 2015

6431 8d69
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaburnmyshadow burnmyshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl