Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

8007 3e1f 500
1320 25c4 500
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viadiscort discort

May 31 2017

1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaidjet idjet

May 25 2017

June 28 2015

5415 3480 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

June 27 2015

7039 b8f9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaemciu emciu

June 12 2015

8101 e097 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

June 10 2015

8953 fe6a 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viaemciu emciu
Człowiek to nie koło o jednym centrum, ale raczej elipsa o dwóch ogniskach. Jednym są fakty, drugim - idee. 
— Nędznicy, Wiktor Hugo
Reposted fromfatique fatique viaemciu emciu

May 31 2015

1586 f1ca
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

May 30 2015

5476 e589
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaidjet idjet

May 28 2015

8978 72f8
Reposted fromkimik kimik

May 26 2015

1747 828c 500
Reposted fromkimik kimik viaemciu emciu

May 25 2015

0232 f15a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow

May 24 2015

good morning america | via tumblr
Reposted fromweightless weightless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl